Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krasnosielc z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 

 

 

W związku z wymogiem przedłożenia przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, Wójt Gminy Krasnosielc przedkłada Radzie Gminy Krasnosielc sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krasnosielc z  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

Programu współpracy Gminy Krasnosielc z  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został przyjęty uchwałą Nr XXVI/111/04 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2004 r.

W 2014 roku współpraca organów samorządu Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej.

Do współpracy o charakterze finansowym należy zaliczyć dofinansowanie zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Krasnosielc ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

Zlecenie realizacji zadania publicznego odbyło się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Ogłoszenie o organizowaniu konkursu przez Gminę Krasnosielc na realizację zadania publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Krasnosielc oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Na ogłoszenie o konkursie na realizację ww. zadania wpłynęła jedna oferta, złożona przez Gminny Uczniowski Klub Sportowy z siedzibą w Krasnosielcu. Po dokonaniu oceny merytorycznej i wyborze oferty, została zawarta umowa o przyznaniu dotacji w wysokości 27 000,00 zł na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Krasnosielc ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

 W ramach zadania zorganizowano udział w różnych zawodach sportowych na terenie Gminy Krasnosielc, a także udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Ciechanowsko – Ostrołęcki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Przyznane środki zostały wydatkowane i rozliczone w 100 %.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy              o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie złożyły z własnej inicjatywy wniosku na realizację zadań publicznych.

Pozafinansowe formy współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi dotyczyły wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności                            i współdziałania, konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności, informowania                   o możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

 

 

                                                                                                                      Wójt

Paweł Ruszczyński

 

Liczba odwiedzin : 27
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Rogala
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Rogala
Czas wytworzenia: 2015-04-29 10:58:04
Czas publikacji: 2015-06-08 11:00:12
Data przeniesienia do archiwum : Brak